Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

1.                  Opzet van de Website

Via haar website www.td-lighting.be (hierna genoemd de Website) wil TD-Lighting N.V. (hierna genoemd TD-LIGHTING) de mogelijkheid bieden om verlichting aan te kopen.

De Website is eigendom van (en staat onder de controle van) TD-Lighting N.V., met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Peerderbaan 1010 en met ondernemingsnummer 0401.353.831. 

2.                  Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Door je bezoek aan de Website, verklaar je kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.                  Deze website gebruiken

Het gebruik van de Website is gratis en wordt beheerst door de toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website, de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy die verder op deze Website te vinden zijn.

TD-LIGHTING behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren en af te sluiten voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven en dit eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging.

4.                  De registratie

4.1.        Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je het registratieformulier op de website te vervolledigen (hierna genoemd: de ‘Registratie’). Voor de Registratie, dien je ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van je ouders of voogd. TD-LIGHTING behoudt zich het recht voor om de toegang van de Website eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent of geen toestemming hebt van je ouders of voogd.

4.2.        Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen voor het bezoeken van de Website of de Registratie.

4.3.        Bij de Registratie dien je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje te verklaren dat je kennis hebt genomen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze ook aanvaardt, samen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Al deze documenten worden u bij de bevestiging van de Registratie duidelijk meegedeeld, met de mogelijkheid deze af te drukken of op te slaan op een duurzame drager.

4.4.        TD-LIGHTING behoudt zich het recht voor om jouw Registratie op de Website al dan niet te aanvaarden onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen:

  • De gevraagde gegevens voor identificatie of de verstrekte gegevens zijn onvolledig of onjuist;
  • Er wordt meermaals aangemeld door gebruik van verschillende namen of andere contactgegevens of er wordt gebruik gemaakt van andermans identiteit;
  • Eén of meer bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de Algemene Verkoopsvoorwaarden worden niet nageleefd;

4.5.        Vanaf het ogenblik dat de Registratie compleet is, ontvang je een inlogcode om je aan te melden op de website. Deze inlogcode is strikt persoonlijk en mag niet door derden gebruikt worden. Anderzijds kan TD-LIGHTING niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van jouw inlogcode of andere persoonsgegevens voor doeleinden van de Website door derden.

5.                  Onze aansprakelijkheid

5.1. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TD-LIGHTING levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen op de Website of in de ter beschikking gestelde informatie of specificaties van de aangeboden verlichting. Indien de verstrekte informatie onjuistheden, onnauwkeurigheden of onvolledigheden zou bevatten, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel en zo accuraat mogelijk recht te zetten.
TD-LIGHTING kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website of de verdere verspreiding ervan. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

5.2. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan TD-LIGHTING geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. TD-LIGHTING geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of bepaalde informatie die is opgenomen op de Website. Noch kan TD-LIGHTING aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website, zoals onder meer geleden verliezen en gederfde winsten, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem (software en hardware) of andere schade die wordt geleden door de gebruiker.

5.3. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan, noch kan TD-LIGHTING enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen inzake het gebruik van deze hyperlinks of schade die hierdoor aan de gebruiker zou worden veroorzaakt.

6.                  Intellectuele eigendom

TD-LIGHTING (dan wel met TD-LIGHTING verbonden personen) is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden diensten via deze Website. De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van TD-LIGHTING bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de specificaties van de producten, de formulieren, de handelsnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst en aangeboden producten.